News & Events

Thursday, 09:10- 24/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Ông Huỳnh Công Nhân ---------------------------------------
Friday, 15:18- 18/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch CP Của Người Nội Bộ Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ ---------------------------------------------------- ...
Thursday, 15:52- 17/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đhđcđ Bất Thường Năm 2022 ------------------------ ...
Wednesday, 16:57- 16/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường ---------------------------------------------------------- ...
Monday, 13:27- 14/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Liên Quan Của Người Nội Bộ Bà Vũ Thị Bích Ngọc Mua 1.000.000 Cổ Phần
Friday, 11:33- 11/11/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Số Lượng CP Sở Hữu Của CĐL, Nhà Đầu Tư Năm Giữ 5% Trở Lên Công Ty TNHH ES VINA