News & Events

Wednesday, 16:35- 05/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021----------------------------------------- ...
Wednesday, 16:32- 05/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết  Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021---------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 16:42- 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2021  ------------------------------------------------------------------------------ ...
Tuesday, 15:09- 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 13:42- 13/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ----------------------------------------------------------------------------------------- ...
Monday, 13:42- 05/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ---------------------------------------------------------------------------------------- ...