News & Events

Monday, 13:03- 20/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 --------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 17:24- 02/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 19 --------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 14:42- 01/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Công Ty TNHH ES VINA ----------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:14- 30/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Điều Chỉnh Mục Đích Sử Dụng Vốn Của Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ ---------------------------------- ...
Tuesday, 11:43- 30/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cp Camimex Group Ngày 29/11/2021 - Nội Dung Thay Đổi : Tăng Vđl Từ 608 Tỷ Lên 908 Tỷ--------------------------------- ...
Monday, 15:51- 29/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021------------------------------------------------------------------------------------- ...