News & Events

Sunday, 15:21- 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Trần Đức Bá Cao---------------------------------------------------------- ...
Sunday, 15:19- 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Sĩ Tuấn ---------------------------------------------------------------------------- ...
Sunday, 15:17- 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường -------------------------------------------------------------------------- ...
Friday, 18:59- 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành ----------------------------------------------- ...
Friday, 19:00- 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ------------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 18:51- 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hđqt Thông Qua Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ------------------------------------------------------------------ ...