News & Events

Thursday, 16:58- 01/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2020 -------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 09:20- 17/03/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Kết quả chào bán trái phiếu của Công ty cổ phần Camimex  --------------------------------------------------------- ...
Friday, 09:23- 26/02/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Nghị Quyết Thông Qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu ------------------------------------------------------------------------ ...
Wednesday, 15:02- 20/01/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020 ----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 13:14- 24/12/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết của HĐQT về việc Triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng ...
Monday, 11:07- 14/12/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD ------------------------------------------------------------- ...