News & Events

Wednesday, 09:58- 24/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - KB Securities Co., LTD Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn.------------------------------------ ...
Wednesday, 09:56- 24/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Của KB Securities Co., LTD.--------------------------------------------------------- ...
Saturday, 08:53- 20/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Đức Cường--------------------------------------------------------------- ...
Saturday, 08:46- 20/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Sĩ Tuấn------------------------------------------------------------ ...
Friday, 18:10- 19/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Phương Án Phân Phối Cổ Phiếu Riêng Lẻ---------------------------------------------------------------- ...
Friday, 17:40- 19/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thương Năm 2021--------------------------------------------------------------------------- ...