News & Events

Thursday, 09:56- 24/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng Và Công Ty TNHH Ha Đạt  ------------------------------ ...
Tuesday, 07:43- 15/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Nguyễn Văn Phụng  ------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 13:26- 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 10/09/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 13:24- 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 17 ----------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:16- 01/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả phát hành CP và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành  -------- ...
Friday, 17:22- 28/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020  ------------------------------------------------------- ...