News & Events

Wednesday, 16:13- 27/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2021---------------------------------------------------------------------------------------
Friday, 16:59- 22/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Kết Quả Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Camimex Group--------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 13:08- 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Với Giá Trị 100 Tỷ Đồng------------------------------------------------------ ...
Thursday, 13:09- 21/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Nghiên Cứu, Sản Xuất Thủy Sản Công Nghệ Cao---------------------- ...
Wednesday, 15:25- 20/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2021 ----------------------------------------------------------------------------------- ...
Friday, 15:44- 08/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Đăng Ký Ngày Giao Dịch Bổ Sung Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Camimex Group---------------------------------------------------------- ...