News & Events

Tuesday, 08:32- 05/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 05------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 15:05- 24/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty CP Camimex Group - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 18------------------------------------------- ...
Thursday, 14:16- 23/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Camimex Group Ngày 22/09/2021-------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 16:14- 21/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Nghị Quyết HĐQT Điều Chỉnh Phương Án Chào ...
Tuesday, 15:04- 14/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết Định Về Việc Góp Vốn Thành Lập Công Ty TNHH Camimex Farm---------------------------------------------------------------------- ...
Monday, 20:47- 13/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Của Ông Bùi Đức Dũng----------------------------------------------- ...