News & Events

Monday, 10:32- 24/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  -- ...
Wednesday, 16:52- 19/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...
Saturday, 11:43- 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH & Thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ...
Saturday, 08:15- 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  ...
Saturday, 08:13- 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo ...
Tuesday, 17:33- 11/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  -------------------------------------------------------------------------------------------- ...