News & Events

Monday, 20:45- 13/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn Của Ông Bùi Đức Cường------------------------------- ...
Friday, 21:56- 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng---------------------------------------------------------------- ...
Friday, 21:50- 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành ----------------------------------------------- ...
Friday, 15:42- 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phương Án Xử Lý Cổ Phần Chưa Phân Phối Hết Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Cho Cổ Đông ...
Saturday, 18:56- 28/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 ------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:08- 26/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu --------------------------------------------------------------------------------------------- ...