News & Events

Tuesday, 19:44- 17/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Của Ông Bùi Đức Dũng ----------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 19:41- 17/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu Của Ông Bùi Sĩ Tuấn Và Ông Bùi Đức Dũng --------------------------- ...
Saturday, 23:16- 14/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tập Đoàn Công Ty Cp Camimex Group TIếp Tục Trao Tặng Máy Thở Cho Các Bệnh Viện Tại TP. Hồ Chí Minh-------------------- ...
Friday, 11:19- 13/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Thông Qua Việc Triển Khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ -------------------------------- ...
Thursday, 10:11- 12/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:10- 10/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Hướng Dẫn Quy Trình Mua Cổ Phiếu (Dành Cho Cổ Đông Hiện Hữu Chưa Lưu Ký) ---------------------------------------------------- ...