News & Events

Friday, 14:34- 31/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY --------------------------- ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và Thông ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÔNG QUA TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CMX---------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG --------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019 ------------------------------------------------------ ...
Monday, 14:34- 20/01/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2019 ------------------------------------------------------------------------------ ...