Press release

Friday, 11:19- 13/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Thông Qua Việc Triển Khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ -------------------------------- ...
Thursday, 10:11- 12/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:10- 10/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Hướng Dẫn Quy Trình Mua Cổ Phiếu (Dành Cho Cổ Đông Hiện Hữu Chưa Lưu Ký) ---------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:28- 03/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Mua Cổ Phần Tại Công Ty Cổ Phần Camimex Foods-------------------------------------------------- ...
Friday, 14:28- 30/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Năm 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 10:00- 28/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng, Bản Cáo Bạch , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán ...