Press release

Thursday, 11:11- 05/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ÔNG NGUYỄN AN NINH. -------------------------------------------------- ...
Wednesday, 14:32- 04/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA. -------------------------------------------- ...
Tuesday, 14:32- 18/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -  CÔNG Bố Thông Tin Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu ----------------------------------------------------------- ...
Friday, 14:32- 14/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ  ------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:32- 06/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN  - ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG  -------------------------------------- ...
Friday, 14:34- 31/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY --------------------------- ...