Press release

Friday, 14:51- 06/11/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Đức Cường ------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 10:53- 21/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty --------------------------------------------- ...
Thursday, 09:51- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hđqt Về Việc Góp Vốn Và Cử Người Đại Diện Quản Lý Vốn Tại Công Ty TNHH LD Công Nghệ Cao Camimex ------------ ...
Thursday, 09:49- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Nguyễn Đăng Duẩn----------------------------- ...
Thursday, 09:47- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn Và Nguyễn Trọng Hà (Thông Báo Điều Chỉnh Phương Thức ...
Friday, 14:33- 09/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Văn Thắng ---------------------------------------------------------------------------- ...