Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Thứ ba, 14:47Ngày 30/08/2016 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Hợp Nhất 06 Tháng Đầu Năm2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Hợp Nhất 06 Tháng Đầu Năm 2016 :