Đại hội cổ đông thường niên

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thứ ba, 13:17Ngày 29/03/2022 .

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT

Tài liệu

Tải về

1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3

Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

4

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

5

Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

6

Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2021

7

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

8

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

9

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

10

Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

11

Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn

12

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

13

Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động Trong Công Ty

14

 Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex

15

 Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh

16

Mẫu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội

17

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18

  Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021

19

 Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành 30 Triệu Cổ Phần