Thông cáo báo chí

Thứ ba, 17:08Ngày 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nguyễn Trọng Hà-------------------------------------------- ...
Thứ hai, 17:09Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Huỳnh Hữu Nhân------------------------------ ...
Thứ hai, 10:37Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Hà Văn Bằng------------------------------------------------ ...
Thứ bảy, 10:37Ngày 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019----------------- ...
Thứ bảy, 11:08Ngày 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành------------------------------------------------ ...
Thứ bảy, 11:08Ngày 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng---------------------------------------------------------------- ...