Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 15:05Ngày 24/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty CP Camimex Group - Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 18------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:14Ngày 21/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Nghị Quyết HĐQT Điều Chỉnh Phương Án Chào ...
Thứ ba, 15:04Ngày 14/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết Định Về Việc Góp Vốn Thành Lập Công Ty TNHH Camimex Farm---------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 20:47Ngày 13/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Của Ông Bùi Đức Dũng----------------------------------------------- ...
Thứ hai, 20:45Ngày 13/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn Của Ông Bùi Đức Cường------------------------------- ...
Thứ sáu, 21:56Ngày 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng---------------------------------------------------------------- ...