Thông cáo báo chí

Thứ hai, 14:39Ngày 27/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------- ...
Thứ tư, 17:11Ngày 15/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo V/v thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA ngày 15/03/2023 -------------------------------------- ...
Thứ hai, 15:18Ngày 27/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -  Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Huỳnh Công Nhân --------------------------------------------------
Thứ hai, 10:15Ngày 27/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 ---------------------------------------------------------------------
Thứ ba, 15:24Ngày 14/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Hà Văn Bằng Ngày 14/02/2023 ----------------------------------------------- ...
Thứ ba, 10:07Ngày 14/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Hà Văn Bằng Ngày 13/02/2023 ------------------------------------------ ...