Thông cáo báo chí

Thứ tư, 16:22Ngày 13/07/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công Văn Số 4377/UBCK-QLCB Ngày 08/07/2022 Của UBCK Nhà Nước ----------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:38Ngày 01/07/2022 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Thông Báo Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Mã Chứng Khoán ...
Thứ ba, 15:33Ngày 28/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT V/v Điều Chỉnh Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Người Lao Động
Thứ năm, 10:20Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Phiếu Phát Hành Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở ...
Thứ năm, 10:18Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
Thứ năm, 10:15Ngày 23/06/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Triển Khai Phát Hành Cổ Phiếu Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu --------------------------------------