Thông cáo báo chí

Thứ bảy, 11:08Ngày 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành------------------------------------------------ ...
Thứ bảy, 11:08Ngày 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng---------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 11:09Ngày 27/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông ...
Thứ tư, 11:09Ngày 18/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN AN NINH -----.------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 11:09Ngày 17/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG BÙI ĐỨC CƯỜNG -----.------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 11:10Ngày 17/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG ĐẶNG NGỌC SƠN. -----.----------------------------------------------------- ...