Đại hội cổ đông thường niên

Thứ năm, 10:30Ngày 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ----------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 17:33Ngày 29/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 17:30Ngày 29/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ----------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 13:26Ngày 13/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020: ------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:39Ngày 15/03/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 : -------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:39Ngày 22/02/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019: ------------------------------------------------------------------------------------- ...