Annual Shareholders's Meeting

Thursday, 11:05- 02/05/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 17:05- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group ---------------------------------------------
Thursday, 15:38- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Camimex Group nhiệm kỳ 2023 - 2028 --------------------------------------------------
Thursday, 14:14- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group --------------------- ...
Thursday, 18:41- 27/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 15:17- 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 --------------------------------------------------- ...