Báo cáo tài chính

Friday, 17:39- 26/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Công ty CP Camimex Group
Saturday, 14:48- 30/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BCTC kiểm toán năm 2023 Công ty CP Camimex Group
Tuesday, 10:54- 30/01/2024 .
Công ty CP Camimex Group - Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 --------------------------------------------
Friday, 09:55- 27/10/2023 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 -------------------------------
Tuesday, 17:23- 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 -----------------------------------------------------
Friday, 16:32- 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------