Báo cáo tài chính

Tuesday, 10:20- 20/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2021------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 16:03- 10/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020_ENGLISH  ------------------------------------------------------------------ ...
Tuesday, 16:42- 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2021  ------------------------------------------------------------------------------ ...
Thursday, 16:58- 01/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2020 -------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 15:02- 20/01/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020 ----------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 08:12- 20/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Qúi III Năm 2020 ---------------------------------------------------------------------------------- ...