News & Events

Thursday, 17:05- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group ---------------------------------------------
Thursday, 15:46- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 15:38- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Camimex Group nhiệm kỳ 2023 - 2028 --------------------------------------------------
Thursday, 14:14- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group --------------------- ...
Thursday, 18:43- 04/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Camimex Đã Mua Sở Hữu 24,5% Seanamico ------------------------------------------------------------------------------------------------
Friday, 13:57- 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 ------------------------------------------------------------------------------- ...