News & Events

Tuesday, 17:36- 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ Trái phiếu bán niên năm 2023 ---------------------------------------------------
Tuesday, 17:23- 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chinh Kiểm Toán 6 Tháng Đầu Năm 2023 -----------------------------------------------------
Tuesday, 11:20- 29/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Camimex Group ---------------------------
Tuesday, 09:39- 22/08/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quyết định HĐQT về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group
Saturday, 11:33- 29/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 -----------------------------------------------------------
Friday, 16:32- 28/07/2023 .
Công Ty Cố Phần Camimex - BCTC quý 2 năm 2023 Công ty CP Camimex Group ----------------------------------------------------------------