News & Events

Monday, 20:31- 06/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Hà Văn Bằng Ngày 06/02/2023 ------------------------------------------ ...
Sunday, 21:20- 05/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hà Văn Bằng ----------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 15:24- 01/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cp Của Người Nội Bộ Huỳnh Công Nhân ------------------------------------------------------------------ ...
Tuesday, 09:09- 31/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Huỳnh Công Nhân ------------------------------------------- ...
Monday, 17:00- 30/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022 --------------------------------------------------------------------- ...
Monday, 16:23- 30/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2022 ---------------------------------------------------------