Press release

Wednesday, 13:41- 21/09/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn, Nhà Đầu Tư Chiếm Giữ Từ 5% - Công Ty TNHH ES VINA
Wednesday, 16:17- 14/09/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Vv Giao Dịch Chứng Khoán Thay Đổi Đăng Ký Niêm Yết ---------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 14:04- 30/08/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT Định Kỳ Về Tình Hình Tài Chính, Trái Phiếu --------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 16:46- 23/08/2022 .
Công Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 20
Thursday, 17:22- 18/08/2022 .
Công Bố Thông Tin - Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 18/08/2022 -------------------------------------------------
Thursday, 13:16- 18/08/2022 .
Công Bố Thông Tin - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Đăng Ký Tăng Vốn Và Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group