Press release

Thursday, 13:11- 23/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Thông Báo Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký niêm ...
Thursday, 17:32- 09/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Công văn UBCK NN chấp thuận BCKQ chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001
Wednesday, 14:34- 08/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001 ngày 07/11/2023
Monday, 14:48- 06/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimec Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2123001 
Friday, 10:41- 03/11/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA ngày 03/11/2023
Wednesday, 16:01- 01/11/2023 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001