Press release

Tuesday, 15:15- 02/04/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu lần thứ 2 mã trái phiếu CMX ...
Saturday, 14:44- 30/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo định kỳ trái phiếu năm 2023 Công ty CP Camimex Group
Friday, 17:24- 29/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Friday, 17:23- 29/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Friday, 15:03- 22/03/2024 .
Công ty cổ phần Camimex Group - Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 22/03/2024
Monday, 15:32- 11/03/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo GDCP của NNB Ông Bùi Đức Cường ngày 11/03/2024