Press release

Thursday, 15:46- 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 18:43- 04/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Camimex Đã Mua Sở Hữu 24,5% Seanamico ------------------------------------------------------------------------------------------------
Friday, 09:38- 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group và Giấy đăng ký, giấy ủy ...
Wednesday, 15:01- 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT V/v Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng ---------------------- ...
Wednesday, 14:20- 19/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 15:32- 18/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -- Nghị Quyết HĐQT V/v Đầu Tư Mua Thêm 696.500 Cổ Phần SNC ----------------------------------------------------------------------------------------- ...