Company Charter and Regulations

Friday, 10:51- 25/02/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Qui Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Camimex Group Năm 2022 --------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 10:57- 21/12/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cp Camimex Group Ngày 20 Tháng 12 Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:03- 30/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cp Camimex Group Ngày 29/11/2021 - Nội Dung Thay Đổi : Tăng Vđl Từ 608 Tỷ Lên 908 Tỷ--------------------------------- ...
Thursday, 11:04- 23/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Camimex Group Ngày 22/09/2021-------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 11:04- 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Tháng 06/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 10:48- 07/01/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Qui Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Camimex Group Năm 2021 --------------------------------------------------------------------- ...