Annual Shareholders's Meeting

Tuesday, 15:17- 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 --------------------------------------------------- ...
Tuesday, 15:15- 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10 tháng 01 năm 2023  ------------------------------------------- ...
Monday, 11:11- 12/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ----------------------------------------------------------------- ...
Saturday, 09:08- 23/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ---------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 13:17- 29/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 10:30- 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ----------------------------------------------------- ...