Annual Shareholders's Meeting

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Ngày 10/01/2023
Monday, 11:11- 12/12/2022 .