Fisheries news

Quỹ Phát Triển Hà Lan (DFCD) Tài Trợ Camimex Phát Triển Tôm Rừng
Wednesday, 11:14- 23/03/2022 .

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV sẽ ký một thỏa thuận tài trợ trị giá €295.000 với Camimex, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng một đề xuất đầu tư kinh doanh liên quan đến phát triển và mở rộng sản xuất tôm rừng ngập mặn được quản lý bền vững.

 

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV sẽ ký một thỏa thuận tài trợ trị giá €295.000 với Camimex, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng một đề xuất đầu tư kinh doanh liên quan đến phát triển và mở rộng sản xuất tôm rừng ngập mặn được quản lý bền vững.

 

Nội dung chi tiết

 

https://snv.org/update/dfcd-supporting-mangrove-shrimp-production-mekong-delta