News & Events

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Monday, 15:51- 29/11/2021 .

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT

Tài liệu

Tải về

1

Chương Trình Đại Hội

2

Tờ Trình Về Việc Bổ Sung Thêm Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty

3

Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành 30.408.751 Cổ Phần Theo Chương Trình Phát Hành Cổ Phần Cho Cổ Đông Hiện Hữu Để Tăng Vốn Điều Lệ Từ 304.087.510.000 đồng Lên 608.175.020.000 đồng

4


Tờ Trình Về Việc Thông Qua Mục Đích Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán 30 Triệu Cổ Phiếu Phát Hành Riêng Lẻ

5

Dự Thảo Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

6

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

7

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021

8

Thể Lệ Biểu Quyết