Thông cáo báo chí

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu
Thứ năm, 14:08Ngày 26/08/2021 .

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

STT

Họ Tên

Diễn giải

Tải về

01

Ông Bùi Sĩ Tuấn

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

02

Ông Bùi Đức Dũng

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

03

Ông Bùi Đức Cường

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

04

  Bà Vũ Thị Bích Ngọc

  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu