Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2016
Thứ sáu, 14:45Ngày 31/03/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Kiểm Toán Năm 2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính hợp nhất kiểm toán Năm 2016 :