Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I NĂM 2017
Thứ năm, 14:45Ngày 04/05/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí I Năm 2017 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quí I Năm 2017 :