Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II NĂM 2016
Thứ hai, 13:51Ngày 15/08/2016 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí II năm 2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí II Năm 2016 :