Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II NĂM 2017
Thứ hai, 13:46Ngày 14/08/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí II Năm 2017 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quí II Năm 2017 :