Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ III NĂM 2016
Thứ bảy, 14:46Ngày 22/10/2016 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí III Năm2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí III Năm 2016 :