Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2016
Thứ sáu, 14:46Ngày 10/02/2017 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí IV Năm2016 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quí IV Năm 2016 :