Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2015
Thứ ba, 14:50Ngày 18/08/2015 .

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau công bố Báo Cáo Tài Chính Quí II năm 2015 như sau :

 

Báo Cáo Tài Chính Quí II Năm 2015 :