Thông cáo báo chí

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Thứ tư, 16:34Ngày 02/06/2021 .

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT

Tài liệu

Tải về

1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2

Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3

Quychế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4

Chươngtrình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

5

Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2020

6

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

7

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

8

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

9

Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

10

Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu

11

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan

12

Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

13

Thông qua Tờ trình về việc Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

14

Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn

15

 Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

16

Mẫu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội

17

  Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

18

  Dự thảo Điều lệ Công ty

19

  Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

20

   Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

21

   Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

22

  Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020