Thông cáo báo chí

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2017
Thứ hai, 11:26Ngày 21/08/2017 .

Ngày 21/08/2017, Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) nhận được công văn số 5635/UBCK-GSĐC ngày 18/08/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) “về việc gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét của CMX”.

Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Camimex được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét lập cho năm tài chính 2017 trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

chi tiết theo công văn số 5635/UBCK-GSĐC