Annual Shareholders's Meeting

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Saturday, 13:26- 13/06/2020 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

 

STT

Tài Liệu

Tải Về

1

Thông báo mời họp, đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Download

2

Chương trình đại hội

Download

3

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020

Download

4

Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN 2020

Download

5

Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Download

6

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Download

7

Báo cáo của Ban kiểm soát

Download

8

Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Download

9

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Download

10

Tờ trình sửa đổi điều Điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Download

11

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2020

Download

12

Quy chế bầu thành viên HĐQT

Download

13

Mẫ u thư ứng cử, đề cử và phiếu bầu bổ sung TV HĐQT

Download

14

Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Download