Đại hội cổ đông thường niên

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ bảy, 13:26Ngày 13/06/2020 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

STT

Tài Liệu

Tải về

1

Thông báo mời họp

Download

2

Đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Download

3

Chương trình đại hội

Download

4

Quy chế tổ chức đại hội

Download

5

Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội

Download

6

Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Download

7

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Download

8

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Download

9

Tờ trình về việc việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020

Download

10

Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Download

11

Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Download

12

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Download

13

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Download

14

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Download

15

Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Download

16

Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Download

17

Mẫu thư ứng cử, đề cử và SYLL TV HĐQT

Download

18

Phiếu biểu quyết các vấn đề và phiếu bầu TV HĐQT

Download

19

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Download

20

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Download

21

Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

Download