Đại hội cổ đông thường niên

Thứ ba, 15:15Ngày 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10 tháng 01 năm 2023  ------------------------------------------- ...
Thứ hai, 11:11Ngày 12/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 09:08Ngày 23/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ---------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 13:17Ngày 29/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 10:30Ngày 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ----------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 17:33Ngày 29/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ------------------------------------------------------- ...