Đại hội cổ đông thường niên

Thứ năm, 11:05Ngày 02/05/2024 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:05Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group ---------------------------------------------
Thứ năm, 15:38Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Camimex Group nhiệm kỳ 2023 - 2028 --------------------------------------------------
Thứ năm, 14:14Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group -------------------------- ...
Thứ năm, 18:41Ngày 27/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:17Ngày 10/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ------------------------------------------------------------------- ...