Đại hội cổ đông thường niên

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
Thứ năm, 18:41Ngày 27/04/2023 .

TT

Tài Liệu

Tải về

 1.  

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

 1.  

Đăng ký và giấy ủy quyền tham dự

​​​​​​

 1.  

Chương trình cuộc họp

 1.  

Quy chế cuộc họp

 1.  

Thể lệ biểu quyết

 1.  

Thẻ biểu quyết 

 1.  

Phiếu biểu quyết

 1.  

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

 1.  

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 1.  

Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

 1.  

Báo cáo của Ban kiểm soát

 1.  

Tờ trình V/v: Báo cáo tài chính

 1.  

Tờ trình V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

 1.  

Tờ trình V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2023.

 1.  

Tờ trình V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

 1.  

Tờ trình V/v: Niêm yết trái phiếu

 1.  

Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

 1.  

Tờ trình V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

 1.  

Mẫu văn bản đề cử ứng cử viên Thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028

 1.  

Mẫu phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát

 1.  

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

 1.  

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

  23.

20/05/2023: Văn bản đề cử và sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028