Đại hội cổ đông thường niên

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
Thứ năm, 11:05Ngày 02/05/2024 .

TT

Tài Liệu

Tải về

 1.  

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

 1.  

Đăng ký và giấy ủy quyền tham dự

​​​​​​

 1.  

Chương trình cuộc họp

 1.  

Quy chế cuộc họp

 1.  

Thể lệ biểu quyết

 1.  

Thẻ biểu quyết 

 1.  

Phiếu biểu quyết

 1.  

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

 1.  

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

 1.  

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

 1.  

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 1.  

Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

 1.  

Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát

 1.  

Tờ trình V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

 1.  

Tờ trình V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

 1.  

Tờ trình V/v: giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

 1.  

Tờ trình V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

 1.  

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

 
 •  

TÀI LIỆU KÈM THEO

 

 1.  

Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2023

 1.  

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023