Đại hội cổ đông thường niên

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ năm, 14:08Ngày 19/04/2018 .

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau - Nghị Quyết Và Biên Bản Họp  Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 :

Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Download