Đại hội cổ đông thường niên

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ bảy, 14:43Ngày 24/03/2018 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018: 

 

  STT

                                                    Tài Liệu

      Tải Về

   1

  Thông báo mời họp, đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2018

  Download

   2

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Download

   3

  Dự thảo Điều lệ công ty

  Download

   4

  Dự thảo Quy chế quản trị công ty

  Download

   5

  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017  

  Download