Đại hội cổ đông thường niên

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ sáu, 14:39Ngày 22/02/2019 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019: 

 

STT

Tài Liệu

Tải Về

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2019

Download

2

Đăng ký và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Download

3

Chương trình đại hội

Download

4

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019

Download

5

Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ TN 2019

Download

6

Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Download

7

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Download

8

Báo cáo của Ban kiểm soát

Download

9

Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Download

10

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Download

11

Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Download

12

Tờ trình sửa đổi điều Điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Download

13

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

Download

14

Quy chế bầu thành viên HĐQT

Download

15

Mẫ u thư ứng cử, đề cử và phiếu bầu bổ sung TV HĐQT

Download

16

Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Download