Đại hội cổ đông thường niên

THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thứ hai, 14:48Ngày 20/06/2016 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:      

STT Tài liệu Tải về
1 Thông Báo Mời Họp Download
2 Mẫu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Download
3 Tài liệu DHCĐ thường niên năm 2016 Download

 

 

 

 

 

* KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN I :

- Công bố thông tin, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông : Download