Đại hội cổ đông thường niên

THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thứ năm, 14:52Ngày 05/03/2015 .

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 :

          Nội dung chi tiết vui lòng xem file

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 LẦN THỨ 3 (TỔ CHỨC VÀO NGÀY 01/08/2014):

          Thông Báo Mời Họp : Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM 2014 LẦN 2 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH:

          Nội dung chi tiết vui lòng xem file 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 LẦN THỨ 2 (TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15/07/2014):

       1. Thông Báo Mời Họp : Download

       2. Mẫu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự : Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM 2014 LẦN 1 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH:

          Nội dung chi tiết vui lòng xem file 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014:

       1. Thông Báo Mời Họp : Download

       2. Chương trình họp : Download

       3. Mẫu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự : Download

       4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Download

       5. Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2014 Download

       6. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS : Download ; Mẫu thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Download

       7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Download

       8. Báo cáo của Hội đồng quản trị : Download

       9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Download

       10. Báo cáo của Ban kiểm soát Download

       11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 Download

       12. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2014 Download

       13. Tờ trình thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát Download

       14. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty Download