Đại hội cổ đông thường niên

THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thứ năm, 14:51Ngày 14/05/2015 .

* TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:      

STT Tài liệu Tải về
1 Thông Báo Mời Họp Download
2 Mẫu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Download
3 Tài liệu DHCĐ thường niên năm 2015 Download

 

 

 

 

 

* KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN I :

- Công bố thông tin, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông : Download