Press release

Thursday, 09:38- 30/04/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, DOANH SỐ XUẤT KHẨU THÁNG 04/2020 CỦA CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP------------------- ...
Tuesday, 13:43- 21/04/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:14- 21/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Văn Chấp Thuận Gia Hạn Tổ Chức ĐHĐCĐ TN Năm 2020---------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:12- 21/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Tổ Chức ĐHĐCĐ TN 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...
Monday, 11:16- 20/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020 ........................................ ...
Wednesday, 17:06- 08/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Điều lệ Công ty CP Camimex Group tháng 04 năm 2020 ........................................................................................ ...