Press release

Friday, 13:24- 11/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 17 ----------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 11:16- 01/09/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả phát hành CP và CBTT thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành  -------- ...
Monday, 10:32- 24/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  -- ...
Wednesday, 16:52- 19/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...
Saturday, 11:43- 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH & Thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ...
Saturday, 08:15- 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  ...