Press release

Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và Thông ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÔNG QUA TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CMX---------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG --------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 14:33- 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019 ------------------------------------------------------ ...
Monday, 14:34- 20/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - GIẤY CHỨNG NHẬN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG------------------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 14:35- 29/11/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ gần nhất biểu quyết thông qua điều chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 ------------------------------ ...