Press release

Monday, 14:39- 27/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 ---------------- ...
Wednesday, 17:11- 15/03/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo V/v thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA ngày 15/03/2023 -------------------------------------- ...
Monday, 15:18- 27/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -  Báo cáo kết quả GDCP của NNB Ông Huỳnh Công Nhân --------------------------------------------------
Monday, 10:15- 27/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023  -----------------------------------------------------------------
Tuesday, 15:24- 14/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Hà Văn Bằng Ngày 14/02/2023 ----------------------------------------------- ...
Tuesday, 10:07- 14/02/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Hà Văn Bằng Ngày 13/02/2023 ------------------------------------------ ...