Báo cáo tài chính

Thứ ba, 10:20Ngày 20/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2021------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 16:03Ngày 10/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020_ENGLISH  ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 16:42Ngày 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Quí I Năm 2021  ------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ năm, 16:58Ngày 01/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2020 --------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 15:02Ngày 20/01/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2020  ------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ ba, 08:12Ngày 20/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tài Chính Qúi III Năm 2020  ---------------------------------------------- ...