Thông cáo báo chí

Chủ nhật, 15:19Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Sĩ Tuấn ---------------------------------------------------------------------------- ...
Chủ nhật, 15:17Ngày 28/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường -------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 18:59Ngày 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành ----------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 19:00Ngày 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 18:51Ngày 26/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ------------------------------------------------------------------ ...
Thứ tư, 09:58Ngày 24/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - KB Securities Co., LTD Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn.------------------------------------ ...